Viss fjärrundervisning fortsätter i höst

På en del kommunala gymnasieskolor fortsätter viss fjärr- och distansundervisning i höst. För Celsius del kommer eleverna i åk 2 & 3 på EK, NA, SAM och HA inledningsvis att ha fjärrundervisning varannan vecka. Åk 1 på ovanstående program och SPRINT har skolförlagd utbildning på heltid.

Den 15 juni 2020 meddelade regeringen att gymnasieeleverna åter ska få undervisning i klassrummet. I juni gav gymnasieledningen enhetsrektorerna i uppdrag att med stöd av de rekommendationer som publicerades på skolverkets och folkhälsomyndighetens webbsidor planera och riskbedöma skolstarten.

Behov av att minska trängsel i kollektivtrafiken

Sommaren har karakteriserats av en positiv utveckling avseende covid-19. Dock kvarstår en oro för någon form av andra våg. Den bedömning som gjordes inför beslutet om att åter öppna gymnasieskolan kvarstår, med en uppmaning om att i möjligaste mån förebygga smitta genom en aktiv schemaläggning och andra organisatoriska anpassningar.

Under sommaren har våra myndigheter lyft trängseln i kollektivtrafiken som det enskilt största hotet på samhällsnivå. Detta har också föranlett regeringen att utfärda en förordning som möjliggör fortsatt fjärr- eller distansundervisning på gymnasiet för att minska belastningen under rusningstrafik.

Planeringen och riskbedömningen tillsammans med skyddsombud, ledningsgrupper på skolan och i samråd med personal har återupptagits i augusti för att fånga upp eventuella förändringar under sommaren.

Viss fjärrundervisning fortsätter

Uppsala är en stor skolkommun med stora enheter och många elever från regionen som pendlar in till Uppsala. Gymnasieledningen gör tillsammans med enhetsrektorer på vissa enheter bedömningen att de ovan nämnda åtgärderna när det gäller schema inte är tillräckliga för att minska trängseln i kollektivtrafiken och nyttjar därför möjligheten att besluta om viss fjärr- och distansundervisning enligt förordningen 2020:115.

Det betyder att elever i åk 2 & 3 på EK, NA, SAM och HA på Celsiusskolan kommer att ha fjärrundervisning varannan vecka tills annat meddelas. Observera att detta inte berör specialidrotten, utan den löper på på plats som vanligt. Åk 1 på ovanstående program och SPRINT har skolförlagd utbildning på heltid.

Årskurs 2 har fjärrundervisning v 36, 38, 40, 42.

Årskurs 3 har fjärrundervisning v 35, 37, 39, 41, 43.

Årskurs 2 & 3 startar läsåret med två dagars skolförlagd undervisning torsdag & fredag v 34. Upprop sker i hemklassrum med start kl 9.00 den 20/8. Salar anslås på skolan.   

Denna distansundervisning på deltid kommer att bedrivas längst t o m vecka 43, med omprövning av beslutet senast vecka 44.

Övriga anpassningar inför skolstarten

I övrigt anpassar vi verksamheten inför skolstarten samt har en bra organisation för att frekvent följa upp åtgärderna.

Exempel på anpassningar är t ex klassvis upprop, schemaläggning med utspridda mattider, tydliga instruktioner till personal och elever när det gäller hygien och social distansering, markeringar på golv i klassrum och matsal för att undvika trängsel, tillgång till handsprit och tvål, anpassningar i idrottsundervisningen, digitala lösningar på utvecklingssamtal.

Jörgen Norman

Enhetsrektor

2020-08-14

 

 

14 augusti 2020