Skolsköterska

Skolsköterskan inriktar sig på att stärka det friska hos varje elev.

Skolsköterskan ska, för enskilda elever eller grupper av elever som drabbas av hälsoproblem, bidra till att skapa resurser för att kunna möta kraven i det dagliga livet.

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande. Du får enklare sjukvård, rådgivning och bedömning vid behov. Skolsköterskan lyder under sekretesslagen i egenskap av medicinalpersonal.

Målsättning

  • att följa elevens utveckling
  • att bevara och förbättra elevens psykiska och fysiska hälsa enligt Elevhälsans Medicinska Enhets basprogram
  • att verka för sunda levnadsvanor enligt Folkhälsomålen

Hälsofrämjande arbete

  • erbjuda och utföra hälsoundersökning under årskurs 1 enligt skollagen
  • via hälsosamtal stärka elevens självkänsla och stimulera dem till att göra egna medvetna val
  • öka elevens kunskap och medvetenhet om risk-och friskfaktorer samt hur dessa påverkar hälsan
  • hantera, föra, bevara och arkivera skolhälsovårdsjournal enligt gällande lagstiftning
  • tid kan vid behov bokas hos skolläkare för skolrelaterade hälsoproblem

Krönström Marie

Skolsköterska NA, SAM

Ekholm Katinka

Skolsköterska EK, HA/FS
Uppdaterad: