Bibliotekets mål

Celsiusskolans elever ska få informationskompetens. Det är bibliotekets mål.

Enkelt uttryckt innebär det att eleverna ska lära sig att använda flera olika källor vid informationssökning, såväl tryckta som elektroniska. Eleverna ska också tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt till information.

 Informationskompetens innebär att

  • självständigt klara processen att söka, finna och använda relevanta böcker och känna till de viktigaste referensböckerna.
  • känna till och kunna använda olika artikeldatabaser för att självständigt klara processen att söka, finna och använda relevanta tidnings- och tidskriftsartiklar.
  • kunna använda Internet och självständigt klara processen att söka, finna och använda relevant information, samt vara medveten om olika sökstrategier.
  • tillägna sig ett kritiskt förhållningssätt till information, det vill säga att alltid kritiskt granska, värdera och sovra.

Bibliotekets uppgift är att

  • förbättra sin undervisning genom att utveckla samarbete med lärare och integrera informationskompetens i den befintliga undervisningen.
  • erbjuda elever och personal en trygg och trivsam studiemiljö.
  • ge elever med särskilt behov av stöd de resurser som krävs.
  • utveckla bibliotekariernas kunskap genom samarbete med speciallärare och Länsbiblioteket.
  • uppmuntra läsfrämjande åtgärder.

 

Skolbiblioteksplan för Uppsala kommun. (PDF, 2 MB)

 

Uppdaterad: