Kurator

Skolkuratorernas huvudsakliga uppgift är att hjälpa elever i psykosociala frågor. Det gör vi genom att ha samtal med enskilda elever, och genom att samarbeta med vårdnadshavare, god man, familjehem/annat boende och med skolans personal och de myndigheter som kan vara inkopplade.

Arbetet sker på tre nivåer:

Individnivå-  enskilda samtal med elev (tolk vid behov) om till exempel stress, sömnsvårigheter, skoltrötthet, låg skolnärvaro, personlig kris, relationsproblem, eller utanförskap. Det kan vara stöd-, motivations-, kris- och konfliktsamtal liksom utredande, rådgivande och bearbetande samtal. Kontakter förmedlas med andra verksamheter och information ges i sociala samt ekonomiska frågor. 

Gruppnivå- förebyggande och åtgärdande arbete i klasser. Vid behov kan vi gå in i en klass eller grupp för att utifrån ett uppdrag arbeta mer lösningsfokuserat.

Organisationsnivå- utvecklings- och förändringsarbete som berör skola samt arbete med att utveckla samarbetet med andra myndigheter.

Tystnadsplikt

Skolans kuratorer har tystnadsplikt och får inte, enligt sekretesslagen (26:1 OSL), föra vidare information om elevs personliga förhållanden om inte annat är överenskommet mellan elev och kurator. 

Anmälningsplikt

Enligt Socialtjänstlagen (SoL 14:1) är all personal i skolan skyldig att anmäla till socialtjänsten om de i sitt arbete får veta något som kan innebära att en elev far illa. Det behöver inte finnas bevis, utan även misstanke och svårbedömda uppgifter ska lämnas.

Bogelid Camilla

Kurator SAM, NA

Zettermark Emanuel

kurator HA/FS, EK
Uppdaterad: