Särskilt stöd

Särskilt stöd och specialundervisning.

Vår verksamhet främjar elevernas lärande och har som grund de riktlinjer som uttrycks i Skolverkets läroplan (Läroplan, examensmål och gemensamma ämnen för gymnasieskola 2011):

  • vi tar hänsyn till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå
  • vi ägnar särskild uppmärksamhet åt de elever som har svårigheter att nå målen
  • eleverna ska grundlägga en positiv inställning till lärande
  • skolan strävar efter flexibla lösningar för arbetsformer

Syfte

Vi erbjuder och ger adekvat träning och stöd i studier i olika ämnen, enskilt och i grupp, till elever i behov av detta, under en kortare eller längre tid.

Mål

Vi hjälper eleverna att uppnå högre betyg genom individanpassat stöd. 

 

Nordgren Anna

Speciallärare

Nordström Kerstin

Specialpedagog

Liström Yvonne

Speciallärare
Uppdaterad: